Analizy danych HR

W ramach projektów doradczych wspieram działy HR w wykorzystaniu narzędzi analitycznych w projektowaniu, monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozwoju pracowników.

W swojej pracy wykorzystuję szereg narzędzi i technik analitycznych:

Analizy statystyczne danych HR

Stosuję takie techniki jak modelowanie równań strukturalnych, modele regresyjne, CFA i EFA, są one szczególnie przydatne w takich obszarach jak:

  • Poszukiwanie związków pomiędzy kompetencjami pracowników a wynikami biznesowymi
  • Ewaluacja projektów rozwojowych
  • Przewidywanie na podstawie danych personalnych rotacji pracowników oraz innych wskaźników HR
  • Tworzenie kwestionariuszy mierzących postawy oraz satysfakcję pracowników

Testy psychometryczne oraz kwestionariusze

Najczęściej wykorzystuję je w celu:

  • Oceny poziomu kompetencji pracowników
  • Diagnozy osobowości oraz stylu działania pracowników
  • Diagnozy innych zmiennych HR, takich jak: satysfakcja pracowników, klimat organizacyjny.

Narzędzia statystycznej kontroli procesów (SPC) HR

Pozwalają one między innymi na:

  • Wykrycie anomalii i nietypowych wyników w zakresie poszczególnych wskaźników personalnych
  • Przeprowadzenie względnych porównań natężenia wybranych wskaźników pomiędzy pracownikami.